คำถามที่พบบ่อย

เปิดทำการรักษาตั้งแต่เวลา(จันทร์ - ศุกร์) 08.30น. - 16.00น.
คลินิกพิเศษเปิดทำการรักษา (อังคาร - พุธ) 16.30น. - 20.30น.
การยืนบัตรนัดต้องทำการยืนบัตรก่อนเวลานัด 30 นาที

ในกรณีผู้ป่วยใหม่
- ดำเนินการติดต่อเคาเตอร์เวชระเบียน ก่อน 10.00น. เพื่อทำการซักประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย
- ในการรับบริการครั้งแรกอาจไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ ยกเว้นในกรณีแร่งด่วนฉุกเฉิน

เอกสารทีต้องเตรียมมา
- สำเนาสูติบัตร กรณีผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 7 ปีบริบูรณ์
- สำเนาบัตรประชาชน กรณีผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
- ใบส่งตัวการรักษาจากสถานบริการอื่น (ถ้ามี)

กรณียาหมดก่อนเวลานัดหมายการรักษาครั้งต่อไป
สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยาเดิม

กรณีทำยาหาย
ต้องทำการติดต่อ หมายเลข 02-248-8999 ต่อ 71010 (จันทร์ - ศุกร์)ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30น. เพื่อทำการติดต่อขอรับยา
หรือ เข้ามาติดต่อสถาบันฯด้วยตนเอง โดยการจ่ายยานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพยาบาล

ไม่สามารถเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในได้ เนื่องจากทางสถาบันฯเปิดบริการเปพียงผู้ป่วยนอกเท่านั้น

สามารถทำได้ โดยเข้ารับบริการตามขั้นตอนการให้การรักษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการดูแลปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ ๑๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
ผลสำรวจมุมมองวัยรุ่นต่อทักษะการจัดปัญหาและความเครียด
แบบฟอร์มการเงิน
รายงานการประชุม วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการขับเคลื่อนงานวัยรุ่นในเขตสุขภาพ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
แบบฟอร์มทางการเงินและสหกรณ์
InFographic การพนัน
เอกสารประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการดูแลเด็กปฐมวัย เรื่อง Triple P เพื่อดูแลเด็กปฐมวัย
ผลสำรวจวาเลนไทน์ในวัยรุ่น 2561
แนวทางการดำเนินงานวัยเรียนและวัยรุ่น
เอกสารการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตสุขภาพที่ 4

 Today 44
 Yesterday 182
 This week 558
 Last Week 610
 This month 10,858
 Last month 2,665
  Number of visitors 71,036
  Your IP : 44.192.38.49

Untitled Document